Zwitserleven stopt met afsluitprovisie

Zwitserleven pensioenenZwitserleven stopt met afsluitprovisie. Zwitserleven anticipeert hiermee op het voorgenomen kabinetsbesluit om in 2013 provisie op complexe producten in zijn geheel te verbieden. Met ingang van 1 juli 2011 biedt Zwitserleven voor nieuwe en te verlengen collectieve contracten en DGA pensioenen nog uitsluitend doorlopende provisie. Door uitfasering van de afsluitprovisie kan de overgang naar de nieuwe situatie zo geleidelijk mogelijk verlopen.
De afgeschafte afsluitprovisie kan worden vertaald in doorlopende provisie. Uitgangspunt hierbij is dat de positie van de klant niet verandert. Zwitserleven heeft de intentie om in de loop van 2011 ook te stoppen met afsluitprovisie op nieuwe deelnemers in bestaande contracten.
Maarten Edixhoven, directievoorzitter van Zwitserleven: “De pensioenbranche staat aan de vooravond van grote veranderingen. Naast de afschaffing van de provisiesystematiek bereiden we ons voor op de invoering van de Wft-pensioenen. Dat er strengere eisen worden gesteld aan de pensioenadvisering en het beheer van pensioencontracten is goed voor onze klanten. Daarbij past een zuivere relatie tussen aanbieder en adviseur. Advisering op feebasis heeft de toekomst en daarom hebben wij besloten om afsluitprovisie als beloningselement uit te faseren om een geleidelijke overgang naar de nieuwe wereld mogelijk te maken.” (Bron: Persbericht Zwitserleven)